Wczytuję dane...

REGULAMIN

Sklep internetowy prowadzi firma Nomart.pl Sp. z o.o.  ul. Pomorska 11 B  84-230 Rumia NIP 5882475480

Odbiory osobiste:

Sklep NOMART ul. Pomorska 11 B 84-230 Rumia  pon-pt. 10-18.00  tel. 58 72 72 777   tel. kom. 575 933 466

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.nomart.pl prowadzony jest przez Nomart.pl sp. z o.o. z siedzibą w Rumii (84-230), ul. Pomorska 11B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000938143, NIP 5882475480, adres poczty elektronicznej: nomart@nomart.pl, numer telefonu kontaktowego 58 72 72 777.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

 II - DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Nomart.pl sp. z o.o. z siedzibą w Rumii (84-230), ul. Pomorska 11B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000938143, NIP 5882475480, adres poczty elektronicznej: nomart@nomart.pl, numer telefonu kontaktowego 58 72 72 777.
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym sklep.nomart.pl
 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie Internetowym na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika usługi lub usług.
 5. Produkt– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu Internetowego i innych stronach do których odnośniki są umieszczone na stronach Sklepu Internetowego, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne produktów, oznaczenia producentów produktów.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13-ty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; albo osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. PayPro – Operator płatności PayPro A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań przy ulicy Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.
 • PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., instytucja kredytowa (lub bank) upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg. à r.l. et Cie, S.C.A.
 1. Newsletter – Usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 2. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

III - OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM, w punkcie 4.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzeń łączących się z Internetem (komputer, telefon, tablet i inne), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa Regulaminie (w tym w szczególności w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3) oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu Internetowego, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu Internetowego (w tym elementów graficznych Sklepu Internetowego oraz układu i kompozycji Sklepu Internetowego – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów produktów lub usług.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do chronienia i nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie Internetowym.

IV - REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego, zawierania Umów Sprzedaży, zawierania Umowy o świadczenie usług bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego, zawierania Umów Sprzedaży, zawierania Umowy o świadczenie usług po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług bez uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie wymaganych w nim danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji, dostawy i obsługi zamówienia.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestracji w Sklepie Internetowym, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia danych podanych przez Użytkownika wymienionego w punkcie 3 , w tym aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy stosownych dokumentów.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z panelu klient lub odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.
 6. Z chwilą rejestracji w Sklepie Internetowym tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie Internetowym. Użytkownik może tymi danymi zarządzać, aktualizować lub konto usunąć.
 7. Użytkownik zarejestrowany w Sklepie Internetowym bierze udział w polityce rabatowej, która umożliwia zakup produktów z określonym rabatem. Wartość wszystkich zamówień jest sumowana i jeżeli ich suma przekroczy określoną wartość rabat naliczy się automatycznie. Polityka rabatowa działa według poniższych zasad. 
  • rabat 3 % - jest naliczany od następnego zamówienia po przekroczeniu łącznej sumy zakupów 800,00 PLN
  • rabat 5 % - jest naliczany od następnego zamówienia po przekroczeniu łącznej sumy zakupów 2.000,00 PLN
  • rabat 8 % - jest naliczany od następnego zamówienia po przekroczeniu łącznej sumy zakupów 8.000,00 PLN. 

 V -SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik Sklepu Internetowego ma możliwość zapoznania się oferowanymi przez Sprzedającego produktami oraz z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca dostarczy Użytkownikowi dodatkowych informacji (o ile je posiada) jeżeli informacje zamieszczone w opisie w szczególnym przypadku są dla Użytkownika niewystarczające. W tym celu Użytkownik powinien się zwrócić do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie produkt lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych produktów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości produktów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru produktów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych produktów/usług lub usuwanie ich z niego.
 3. Po ostatecznym wyborze produktów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza zamówienia służącego do składania zamówień w Sklepie Internetowym. W formularzu zamówienia należy podać:
  1. imię i nazwisko (dla Użytkowników niezarejestrowanych);
  2. adres poczty elektronicznej (dla Użytkowników niezarejestrowanych);
  3. numer telefonu kontaktowego (dla Użytkowników niezarejestrowanych);
  4. adresu dostawy zamówienia,
  5. sposobu dostawy zamówienia,
  6. sposobu dokonania płatności za produkt/usługę.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży lub Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

VI - ZAPŁATA CENY

 Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówienie złożone w Sklepie Internetowym, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 1. Płatności w Sklepie Internetowym dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie Internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności to:
  1. płatność przy odbiorze,
  2. płatność przelewem w PLN i w EURO przy czym w przypadku chęci dokonania zapłaty w walucie EURO konieczne jest uprzednie skontaktowanie się ze Sprzedającym celem ustalenia kwoty do zapłaty i rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać dokonana,
  3. płatność elektroniczna poprzez operatora płatności PayPro,
  4. płatność poprzez PayPal – w tym przypadku dostępne są waluty PLN i EURO, a do wartości zamówienia doliczana jest opłata manipulacyjna uwidoczniona w podsumowaniu zamówienia.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty pakowania i dostawy produktu/usługi podane są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VII. DOSTAWA 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika w terminie określonym w zamówieniu, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Użytkownik jest informowany przez Sprzedawcę. W przypadku nieprzewidzianych opóźnień w realizacji dostawy (w tym w szczególności spowodowanych przez dostawców produktów lub opóźnień firmy spedycyjnej lub opóźnień firmy transportowej) Sprzedający powiadomi Użytkownika o możliwym opóźnieniu i jego przyczynach. Niedotrzymanie terminu dostawy upoważnia Użytkownika do rezygnacji z zamówienia.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Użytkownika, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Użytkownika punkt odbioru osobistego.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że produkt lub usługa nie są dostępne lub zostały uszkodzone, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Użytkownika i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest urządzenie mające dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.
 3. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 4. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

IX - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik Regulaminu.

X - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym mogą skorzystać z funkcji złożenia reklamacji dostępnej w panelu klienta. Składana reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
  2. potwierdzenie nabycia produktów lub usług,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 4. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją (np. producenta, importera, Sprzedawcy itp.), której zakres potwierdza wydany wraz z produktem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Użytkownik może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

XI - ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, a gdy umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Użytkownika potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotu ponosi Użytkownik.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

XII - PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu Internetowego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Użytkownik zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Użytkownicy będący konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Można też bezpośrednio skorzystać ze tej  strony.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

  1. Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty

  1. Załącznik nr 2. Polityka Prywatności

 

 

Wszystkie

informacje

kliknij w

TEN LINK